Živa Moškrič

WORK      ABOUT      EXHIBITIONS     CONTACT        
Macro Colour (Reading Lorca) Illustrating inner experience of reading Lorca – exploring the perception of a work of art.

Macro Colour (Reading Lorca), 2024

Ink on rice paper, cut out, photography, digitally edited
12 x giclee print, edition of 6
11 cm x 17 cm

Exhibition installation includes two books of poetry by Federico García Lorca


The labyrinths of time vanishWhen a yellow tree turned into birdsTiny world, boundless heart


The backwaters of a poem


Macro Colour is a series of 12 images from the cycle Reading Lorca: 12 poetic, abstract landscapes – close-ups, a macro view of colour on paper.

Inspired by the poetry of Federico García Lorca, Macro Colour images are not illustrations of Lorca's texts, but rather illustrations of the experience of reading them, i.e. the reader's use of his poetry.The theme I explore through this series is the individual's experience of a work of art. I created these images through an artistic process that imitates my inner experience while reading poetry:

1. I read (= I paint the motif)

2. I immerse myself in content that evokes associations and representations from my own world (= I add cut outs)

3. I experience the literary work subjectively, from my point of view (= I photograph the painted motif from certain angles) or delve deeper (= I scan in the painted details that I can then magnify)

4. Overall impression, a sense of harmony or tension when reading is complete (= I retouch the photos or scans digitally)Although Macro Colour are suggestive of landscape and space, their purpose is not to represent content or visual motifs. Rather, they aim to express the mood and emotions of the reader, conveyed primarily through colour, followed by texture and the play of light and shadow. They come to life through investigating the nature and potential of the medium: colour inks on rice paper in combination with three-dimensional collage, photography and digital processing.

How does the pigment, which is slowly absorbed by the paper, record time? How do we look at colour up close, to see its texture and depth? Can colour become tangible, like an emotion materialises through a poem?The images from the Reading Lorca cycle are presented in a small format, intimate and quiet, like reading poetry.
Installation views from Independent Biennial: In Between/Vmes 
Group exhibition
8 May – 27 June 2024
Mala Galerija, Cankarjev dom, Ljubljana
Z razstave Bienale neodvisnih: In Between/Vmes
Skupinska razstava
Cankarjev dom – Mala galerija, Ljubljana
od 8. maja do 27. junija 2024


Tiny world, boundless heart II


A knot of time


Macro Barva (Berem Lorco), 2024

Tuš na riževem papirju, 3D kolaž, fotografija, digitalna obdelava
12 x giclee print, edicija v 6 izvodih
11 cm x 17 cm

Postavitev na razstavi vključje dve knjigi poezija Federica García Lorca

Makro barva je 12 podob iz cikla Berem Lorco: poetične, abstraktne pokrajine – približan, makro pogled na barve na papirju.

Inspiracija zanje je poezija Federica García Lorca. Makro barva niso ilustracije Lorcovih tekstov, temveč ilustracije izkušnje branja le-teh, torej bralkininega doživljanja njegove poezije.


Tema, ki jo raziskujem skozi to serijo, je posameznikovo doživljanje umetniškega dela. Podobe v tej seriji sem ustvarila z likovnim procesom, ki posnema notranje dogajanje ob branju poezije:

1. Berem (= naslikam motiv)

2. Vživim se v vsebino, ki mi prikliče asociacije in predstave iz lastnega sveta (= dodajam kolaž)

3. Literarno delo doživljam subjektivno, s svojega zornega kota (= fotografiram naslikan motiv z določenih kotov) ali se poglobim (= skeniram motive, da jih lahko pogledam čisto od blizu)

4. Končni vtis, občutek harmonije ali napetosti po prebranem (= fotografije ali skene digitalno obdelam)Čeprav končne podobe sugerirajo pokrajino in prostor, njihov namen ni posnemanje dejanskih prostorov in vsebinskih motivov. So ilustracije atmosfere in emocij ob branju, ki se primarno izražajo skozi barvo, podprto s teksturo ter igro svetlobe in sence. Ustvarjene so s procesom raziskovanja danosti in potencialov medija: barvnih tušev na riževem papirju v kombinaciji s tridimenzionalnim kolažem, fotografijo in digitalno obdelavo. 

Kako pigment, ki se počasi razteza po papirju, zapisuje čas? Kako pogledamo barvo čisto od blizu, njeno teksturo in globino? Ali barva lahko postane otipljiva, kot se v poeziji materializirajo bolečina, veselje, otožnost in sreča?Podobe iz cikla Berem Lorco so na majhnem formatu, intimnem in tihem, kot je branje poezije.

© Živa Moškrič 2024.   All rights reserved. Page running on Cargo